Правилник на училището

 

ПРАВИЛНИК

  за дейността на 32 СОУ с изучаване на чужди езици „ Св. Климент Охридски” през учебната 2011 / 2012 година:

www.school32.com/pravilnik_bg.html

 

 

Глава V. Наказания на учениците
Чл .23. (1) При неспазване на изискванията на настоящия правилник и/или допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните наказания:
1.„Забележка” - за над 5 неизвинени отсъствия или за:
а) регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
б) системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
в) внасяне на предмети и вещества, опасни за здравето и живота на учениците и служителите;
г) хвърляне на предмети, неприлични жестове, викове и др. противообществени прояви и нарушения на правно-етичните норми;
д) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт и други игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците и гражданите в района на училището;
е) поведение, което е в нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
ж) при други нарушения на задълженията по чл. 21 и 22 от настоящия правилник.
2. „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време”:
2.1. Дейности в полза на училището са:
а) почистване с препарати на надписите, направени от ученици в сградата на училището;
б) други дейности,които не вредят на здравето на ученика в 32 СОУ;
в) почистване на тревните площи и площадки,прилежащи към 32 СОУ.
2.2.Наказания по чл.23(1)т.2 се налагат при регистрирани над 7 забележки в дневника или при повторни нарушения по чл.23(1)т.1б до 1ж.
2.3.Контролът по изпълнение на дейностите в полза на училището се осъществява от педагогическия съветник и ресорния пом.-директор след уведомяване на родител.
3. Предупреждение за преместване в друго училище - за над 10 неизвинени отсъствия или:
а) за рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация;
б) за системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
в) за умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители на 32 СОУ;
г) при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на 32 СОУ;
д) за следващо нарушение при наличие на наказание по т.2.
4. Преместване в друго училище до края на учебната година :
а) заученик, получил наказание по чл. 23 т. 3, допуснал над 15 неизвинени отсъствия;
б) за системно нарушаване на ПВР на училището;
в) за употреба на алкохол, цигари и наркотични вещества в училището – сграда и района нз училището;
г)за упражняване на тежко физическо или психическо насилие;
д)за умишлено нанесени сериозни щети на училищно имущество.
5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученик, навършил 16-годишна възраст и допуснал повече от 15 неизвинени отсъствия или други тежки нарушения.
6. Отстраняване на ученик от учебнизанятия
6.1.Ученик се отстранява от учебен час (с регистриране на неизв. отсъствие) в случай на:
а) грубо или системно нарушаване на дисциплината;
б) демонстративно неизпълнение на задача, поставена от учителя.
6.2.Ученик, отстранен от учебен час, е длъжен да стои на място, определено от учителя (за начален етап – в коридора до съответната класна стая, а за среден и гимназиален етап – при психолог или педагогически съветник, или в библиотеката).
(2) Учител, установил нарушението на ученика по чл. 23, ал.1,т.6 и нарушение на Правилника за дейността на 32 СОУ, завежда писмен доклад в канцеларията на училището и предоставя копие от него на класния ръководител;
(3) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове чрез вписване на забележка в ученическата книжка;
(4) Ученик с неприличен външен вид се отстранява до края на учебните часове с регистриране на неизвинени отсъствия;
(5) За системно нарушаване на чл. 23, ал.1, т.6 и този правилник (по доклад на класния ръководител) Директорът налага следващо наказание на ученика със заповед.
7. На ученик с наложено наказание по чл. 23, ал.1, т.3 и т.5 не се изплаща стипендия за отличен успех.
Чл.24. Оценка за поведението на учениците
1. Поведението на учениците в училище и извън него се оценява със словесни оценки – „много добър”, „добър”, „необходимост от подобряване”:
а) положителна степен е само поведение с оценка „много добър”,
б) поведение с оценка „добър” се определя на ученик, който допуска нарушения на този правилник и има наказания по чл.23(1),т.1 и 2;
в) поведение с оценка „необходимост от подобряване” се определя на ученик, който системно нарушава този правилник и повтаря отрицателни прояви, за които е наказан по чл.23(1), т.3;6. При определяне на поведение „необходимост от подобряване” ПС преценява целесъобразно ли е оставането на ученика в 32 СОУ;
г) ученик с поведение „необходимост от подобряване” или „добър” не получава стипендия;
д). ученик с оценка на поведение „необходимост от подобряване„ или „добър” се изпраща за работа при психолог или педагогически съветник (по изготвени от тях програми) със съгласие на родител. Периодът на работа се определя със заповед на Директора според спецификата на случая;
е) оценката за поведение се вписва в ученическата книжка (бележник),в дневника на класа и в характеристиката на ученика;
ж) срокът на наложеното наказание (оценка „добър” и „необходимост от подобряване”) се определя със заповед на Директора по предложение на класния ръководител и гласуване на ПС;
з) отмяна на поставена оценка „добър” и „необходимост от подобряване” може да има при коректив в поведението на ученика по предложение на класния ръководител след решение на ПС - със заповед на Директора.
Чл.25. Оценката за поведение и наказанията са срочни, гласуват се на ПС (с изключение на „Забележка”) и влизат в сила със заповед на Директора.
(1) Наказанията се налагат:
-по чл.23(1), т.1 със заповед на Директора на училището по предложение на класния ръководител;
-по чл.23(1) т.2-5 и Чл.23 ал.5 със заповед на Директора на училището по предложение на ПС;
(2) Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя (настойника) на ученика за извършеното нарушение преди налагането на наказание по чл.23(ал.1) т.1-5 и за поставената оценка за поведение по чл.24;
(3) Педагогическият съветник, съвместно с класния ръководител и с пом.-директора по УВД, изслушва ученика и родителя, проверява фактите и обстоятелствата, свързани с нарушенията при налагането на наказанията, изготвя протокол, който представя на Директора на училището, и уведомява Дирекцията “Социално подпомагане по местоживеене”;
(4) Директорът налага наказанието по чл. 139, ал.1, т.4 и 5 от ППЗНП като крайна мярка; наказанието влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено 30 учебни дни преди края на втория учебен срок;
(5) В заповедта на Директора, издадена по реда на ал.1 и 5, се посочва видът на наказанието, срокът и причините за налагането му;
(6) Ученикът възстановява щетите на училищното имущество в зависимост от участието му в деянието (индивидуално, групово или по класове) и отстранява последствията от неспазване на санитарно-хигиенните и противопожарните норми в училищната сграда;
(7) Директорът на училището със заповед определя комисия, която разглежда противообществените прояви на учениците, съставя протокол и го предава на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на ДПС.