Учители - права и задължения

 

Глава ІІІ. Права и задължения на учителите
Чл. 18. Изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно придобитото образование и правоспособност, се определят с Инструкция № 2 на МОМН ( чл. 124 и 125 от ППЗНП, Глава ІV, Раздел І, Учители и възпитатели).
(1)Учителят има право (чл. 127 от ППЗНП):
а) свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателен процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
б) да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
в) да получава информация относно възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от Директора на училището, РИО София - столица и МОМН;
г) да продължава образованието си и професионалната си квалификация;
д) да дава мнения и предложения за развитието на училището;
е) да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от длъжностно лице, определено от Директора съсзаповед, гарантираща качествена и своевременна копирна услуга .Учителят представя подпис на Директора или пом. директора по УД, с който са определени и броят на копията.
(2)Учителят е длъжен (чл. 128 от ППЗНП):
а) да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
б) да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
в) да уведомява своевременно Директора, когато се налага да отсъства от учебни часове (в деня на отсъствието , когато е болен ) за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове;
г) да участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения;
д) да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на НП;
е) да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;
ж) да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
з) да информира писмено и устно на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина;
и) да не ползва мобилен телефон по време на учебен час;
й) да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него, при провеждане на дейности, в които участват ученици;
к) да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото и поведението си учителите да допринасят за нравствените добродетели у учениците си;
л) да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
м) да вписва в материалната книга ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока. При неспазване на определения срок, посочен в констативния протокол на ресорния пом.директор, часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява върху трудовото му възнаграждение за тях, съгласно чл.266 ал.2 от КТ;
н) да води коректно и редовно училищната документация, съгласно Наредба №4 за документите в системата на народната просвета;
o) да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ (за учител, кл. ръководител и отговорника за дневника на класа);
п) чрез Административното ръководство да уведомява незабавно Общинската служба за социално подпомагане на ученици, нуждаещи се от закрила /чл. 7, ал. 1 от ЗЗД/. Да уведомява Директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила /чл. 5 от ЗЗД/;
р) да изпълнява решенията на ПС и на другите органи за управление на образованието;
с) да не отклонява ученици от учебния процес;
т) да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;
у) да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си /ЗБППМН/;
ф) да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;
х) в едномесечен срок от началото на всяка учебна година учителите да подават писмена декларация пред Директора на училището дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.
(3) Учителите и АР не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците.
(4) Всяка учебна година до 10.09. учителят е длъжен да изготви тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го предаде на ресорния пом.-директор по УВД;
(5) Да поддържа и обогатява МБ;
(6) Учителите дежурят по разписание, определено от Директора на училището;
(7) Учителят може да работи в друго учебно заведение,съгласно КТ, но е длъжен да спазва правилниците на 32 СОУ, разпоредбите за работно време, съгласно КТ и трудовия му договор, и заповедите на Директора;
(8) Учителите дават консултации в дни и часове ,утвърдени със заповед на Директора;
(9) Не се разрешава вземането на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми.
Чл. 19. Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:
(1) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите, като периодично и своевременно информира родителите им;
(2) Да анализира и оценява рисковите фактори в/у учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
(3) Да контролира посещаемостта на учениците от класа;
(4) Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства често от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник;
(5) Да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;
(6) Да изготвя и предоставя на родителя характеристика по образец (изготвен за всеки етап от комисия – пом. -директор,психолог и педагогически съветник), както следва:
а) в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина. Характеристиката се предоставя на родителя 3 дни преди раздаване на бележниците за запознаване с нея и разписване; кл. р-л дава бележник срещу разписана х-ка. Характеристиката се пази в личния картон.
б) при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;
в) цялостна характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище.
(7) Да провежда организационни родителски срещи;
(8) Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда часа на класа, да работи за развитието на паралелката като общност;
(9) Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
(10) Да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
(11) Да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с учениците в класа;
(12) Да води редовно и съхранява учебната документация на класа;
(13) Да не прилага форми на психическо и физическо насилие в/у учениците и да не накърнява личното им достойнство;
(14)Класният ръководител е длъжен да запознае учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план с/у подпис .В срок до 01.10 завежда списъка с подписите в канцеларията;
(15) Класният ръководител е длъжен да изпълнява нарежданията на Директора, които се отнасят за поверения му клас, и да се грижи за опазване на училищното имущество. След завършване на учебната година предава в изправност на Дректора ЗДУ, а на домакина - имуществото в класната стая;
(16) Класният ръководител провежда в началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция инструктаж по безопасни условия на труд;
(17) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище;
(18) Класният ръководител връчва на учениците подписаните бележници в началото на учебната година срещу подпис в дневника.
(19) Дубликат на бележник се издава само след подадена молба от родител.
(20) Класният ръководител съдейства за утвърждаване на училищните символи и ритуали след съгласуване с родителите на учениците от училището.